Menu Sluiten

inspreken 14 april over RES 1.0 >>

‘dank u wel voorzitter’

“dank u wel voorzitter”
Geacht college, geachte raadsleden,
Hartelijk dank dat ik namens Stichting DeventerWint mij tot u mag wenden inzake het onderwerp van vanavond: het hoofdlijnenakkoord op weg naar de RES1.0 en de ambities van de gemeente Deventer hierin. In onze ogen kunt u op dit moment onmogelijk instemmen met de huidige plannen en ik zal u uitleggen waarom.
Cijfers en andere theoretische onderbouwing zal ik u schriftelijk doen toekomen.
Ten eerste is op 3 maart jl. door de Provinciale Staten de motie ‘Onderzoek PBLcijfers realisatie RES1.0’ aangenomen. Hierin werd de Gedeputeerde Staten
verzocht nog een drietal punten nader uit te zoeken met betrekking tot wat reeds is gerealiseerd voor de RES Overijssel en wat er nog in de pijplijn zit. U beschikt op dit moment dus nog niet over alle relevante informatie die u nodig heeft om een besluit te kunnen nemen. Overigens is de aanleiding voor deze motie de informatie van de lector Energietransititie, dr. Ir. Martien Visser, verbonden aan de Hanzehogeschool.
Hieruit blijkt dat de landelijke doelstellingen voor 2030 dit jaar al bijna worden
behaald
. Het is dus zeer aannemelijk dat de ambitie tot 2030 verlaagd kan worden, ook voor de gemeente Deventer. Dit is in lijn met wat u in 2020 al een keer heeft uitgesproken, namelijk dat een lager bod dan de nu gepresenteerde 212 GWh voor Deventer ook voldoende is. Het biedt ons ook de kans om deze extra tijd te gebruiken als burgers en bestuurders, om gezamenlijk naar geschikte en gedragen oplossingen te kijken voor de energietransitie in Deventer.
Ten tweede: u kunt geen besluit nemen over dit hoofdlijnenakkoord omdat daarin
voor de gemeente Deventer een verdeling tussen wind- en zonne-energie wordt
genoemd, terwijl u deze gesprekken en het besluitvormingsproces nog helemaal niet heeft afgerond. Hoe kunt u dan al beloften doen aan de andere deelnemers van de RES West-Overijssel?
Ten derde: u kunt vooralsnog geen besluit nemen omdat in de huidige plannen over het aspect ruimtelijke kwaliteit de aandacht voor de gezondheid en leefbaarheid ontbreekt. De begrijpelijke uitgangspunten die infrastructureel van aard zijn, moeten worden afgewogen tot de impact op mens en natuur. Zeker omdat in Nederland t.a.v. milieu en gezondheid het voorzorgsbeginsel geldt. De overheid dient beschermende maatregelen te nemen tegen mogelijke schadelijke milieu- en gezondheidseffecten, ook als deze nog niet onomstotelijk zijn bewezen. Tevens verdient het de aanbeveling om een plan-MER uit te voeren voordat u tot een besluit overgaat.
Ten vierde: u kunt geen besluit nemen omdat actieve participatie van uw inwoners in de plannen ontbreekt. In het hoofdlijnenakkoord wordt participatie uitgelegd als maatschappelijke acceptatie. En nog erger is dat zelfs deze vorm van participatie wordt uitgekleed tot het idee dat het voldoende is om als inwoner voor een vastgesteld percentage eigenaar te worden van wind- en zonneparken! Wij verzoeken u om participatie te hanteren zoals het bedoeld is, namelijk het als
inwoner actief kunnen deelnemen aan zowel de planvorming als het proces vanuit
een open communicatie. Op dit moment ervaren wij vooral dat er sprake is van een mantra van het blijven herhalen van standpunten. Wethouder Verhaar van de
gemeente Deventer sprak in De Stentor op 25 februari jl. zelfs over het ‘wegnemen van verkeerde denkbeelden’ bij de omwonenden!’ Dit vinden wij ongehoord.
Ten vijfde: u kunt geen besluit nemen omdat de maatschappelijke kosten onvolledig benoemd zijn. In het hoofdlijnenakkoord is naar aspecten gekeken die economisch van aard zijn, zoals de energiemix, locatie, clustering, bundeling en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Een belangrijk deel van de werkelijke
maatschappelijke kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten voor gezondheid en
waardedaling van huizen en grond, is helaas buiten beschouwing gelaten.
Wij vragen aan u, als leden van de Raad, om op dit moment niet in te stemmen met de huidige plannen én om de volgende verzoeken terug te leggen bij het college:

 1. Ten eerste om voor de gemeente Deventer op dit moment geen doel neer te
  leggen, en daarbij de informatie af te wachten over de invulling van de RES
  Overijssel uit de eerdergenoemde motie;
 2. ten tweede om voor de gemeente Deventer geen verdeling van zon- en
  windenergie te benoemen zolang deze gesprekken en onderzoeken nog niet
  zijn afgerond;
 3. ten derde om het hoofdlijnenakkoord uit te breiden met aandacht voor de
  impact van de plannen op de gezondheid voor mens en natuur, met als
  argument het voorzorgsbeginsel waaraan u zich als overheid moet houden;
 4. ten vierde om in het hoofdlijnenakkoord actieve participatie door inwoners in
  planvorming, haalbaarheid en proces op te laten nemen en te hanteren i.p.v.
  alleen uit te gaan van acceptatie onder inwoners;
 5. ten vijfde om voorafgaande aan het besluit een plan-MER uit te voeren, zodat
  u weet waarover u een besluit neemt en wat mogelijk alternatieve scenario’s
  zijn;
 6. en ten zesde om bij de maatschappelijke kosten ook de volgende kosten in
  kaart te brengen: de kosten van effecten op de gezondheid van omwonenden
  en de compensatiekosten voor waardedaling van huizen en grond waar
  dergelijke plannen mogelijk gerealiseerd zullen gaan worden.
  Tenslotte bieden wij u als Stichting DeventerWint onze hulp aan. We zijn geen
  actiegroep, wel een groep goed georganiseerde inwoners die graag meedenken en de dialoog aangaan. Wij gaan de uitdaging van actieve participatie in de
  gezamenlijke energietransitie dan ook graag samen met u aan, zodat gezond leven in Deventer wint.
  Dank voor uw aandacht en veel wijsheid in uw besluitvorming gewenst.

1 reactie

 1. Peter

  Hier zouden de gemeenteraadsleden echt wat mee moeten doen. Natuurlijk is het ingewikkelde materie, daarom reden temeer om deze aanbevelingen vanuit (de experts van) DeventWint ter harte te nemen.

  Als gemeenteraadslid zou je in mijn beleving geen besluit kunnen/moeten/willen nemen als je onvoldoende kennis hebt van de materie en de mogelijke consequenties!

  Kom uit die cocon van politieke belangen en kom op voor de gezondheid van mens en dier. Zorg voor je inwoners en maak een statement richting de Provincie!! Stop deze trein!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *